Regulamin

R

REGULAMIN

I. Postanowienia Ogólne

1. Poniższy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym LATTORE działającym pod adresem: www.lattore.pl , który prowadzony jest przez Sprzedawcę.
2. Definicje
Sprzedawca, producent – to ,, LORETTA- BIS S.C “ Renata Gajowy, Marek Gajowy z siedzibą w Zielonce przy ul. Wolności 9a, kod 05-220 Zielonka,

nip: 113-10-47-592

, telefon:+48 605 688 808
Klient – to osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej.
Sklep, serwis – to sklep internetowy LATTORE, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym WWW.LATTORE.PL
Towar, Towary lub Produkt, Produkty – oznacza artykuły odzieżowe i akcesoria wyprodukowane lub dystrybuowane przez Sprzedawcę.
Cena –to wartość Towaru umieszczona przy każdym Towarze na stronie internetowej 

www.lattore.pl

Ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto), ale nie uwzględniają kosztów dostarczenia Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta (patrz: Wysyłka).
Dostawca – podmiot świadczący usługi kurierskie współpracujący ze Sprzedawcą. 
Koszt dostawy, wysyłki Towaru – to koszt związany z dostarczeniem Towaru zamówionego przez Klienta między Sklepem, a miejscem wyznaczonym przez Klienta.
Zamówienie –to dyspozycja zakupu na Towar lub Towary (oferta nabycia) złożona w Sklepie przez Klienta zgodnie z niniejszym Regulaminem.
3. Dostępność towarów jest aktualizowana od poniedziałku do piątku w godzinach południowych z  wyjątkiem dni ustawowo wolnych do pracy.
4. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Prawa Cywilnego. 
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania ilości zamawianych Towarów oferowanych w Sklepie po promocyjnych cenach.
6. Wszystkich Klientów Sklepu obowiązuje zakaz przesyłania treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z zasadami współżycia społecznego.
II. Rejestracja i warunki dokonywania Zamówień

1. Złożenie Zamówienia przez Klienta możliwe jest po:
- wypełnieniu w sposób prawidłowy formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu,
- wypełnieniu formularza Zamówienia na stronie internetowej Sklepu,
- zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Sklepu.
2. Dane wymagane do wystawienia faktury VAT, Klient może wskazać w Zamówieniu, jeżeli wymagane przez Klienta jest wystawienie faktury VAT
.

3. Rejestracja jest jednorazowa. Przy każdym kolejnym zakupie Klient używa  ustalonego wcześniej na stronie Sklepu loginu i hasła.
4. Login i hasło mają charakter poufny. Odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem ich przez Klienta osobom trzecim, ponosi tylko i wyłącznie Klient. 
5. Aktualizacja danych podanych przy rejestracji jest możliwa po wykorzystaniu przez Klienta ustalonego wcześniej loginu i hasła. Odpowiedzialność za brak aktualizacji danych ponosi Klient.
6. Składając Zamówienie Klient akceptuje niniejszy Regulamin.

III. Realizacja Zamówień

  1. Złożenie Zamówienia na stronie Sklepu przez Klienta jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.
    2. Należność za Towar oraz Koszt dostawy Towaru mogą być regulowane przez Klienta, jedynie według poniższych możliwości:
    - przelewem na rachunek bankowy;

- zapłatą za pobraniem
- kartą kredytową/płatniczą :

Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
Formy płatności mogą ulec zmianie zgodnie z informacjami na stronie internetowej Sklepu (zgodnie z pkt. IV Regulaminu.).
4. Czas realizacji Zamówienia liczony jest od momentu:
- zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku płatności przelewem bankowym lub kartą; 
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień, gdy:
- nieprawidłowo wypełniony został formularz Zamówienia,
- Zamówienie złożone było z naruszeniem niniejszego Regulaminu.
7. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku. 
8.Towar objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę wraz z dokumentem sprzedaży to jest paragonem fiskalnym lub wystawioną na życzenie Klienta fakturą VAT. Faktura VAT jest wystawiana jedynie pod warunkiem prawidłowego uzupełnienia danych wymaganych przy składaniu Zamówienia.
9. Treści umów sprzedaży zawieranych w Sklepie są przechowywane przez system informatyczny Sklepu przez okres co najmniej 3 miesięcy od daty zawarcia każdej z umów. Każdy Klient, po zalogowaniu ma dostęp do wszystkich swoich umów sprzedaży zawartych w tym okresie ze Sprzedawcą.
10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty w wysokości Ceny sprzedaży Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
11. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz ewentualne indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

 

IV.  Zasady płatności

1. W przypadku płatności realizowanej przelewem bankowym lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu: 
- imię i nazwisko Klienta 
- numer Zamówienia. 
Należność należy przelać na rachunek bankowy:
23 1240 6335 1111 0000 5135 8631
Loretta-Bis S.C Gajowy Renata, Gajowy Marek

Ul. Wolności 9a
05-220 Zielonka
2. Sprzedawca umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem 
operatora płatności  BlueMedia S.A.

3. Klient ma możliwość uiszczenia ceny za zamówione Produkty w momencie odbioru Produktów przez Klienta gotówką od rąk kuriera, w przypadku dostawy Produktów za pośrednictwem usługi kurierskiej świadczonej przez kuriera (Zamwówienia "za pobraniem".)

 

V. Dostawa zamówionego Towaru

1. Sprzedawca będzie realizował dostawy zamówionego Towaru w formie przesyłki kurierskiej za pośrednictwem Dostawcy.
2. Wysyłka za pośrednictwem Dostawcy jest realizowana w ciągu 14 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku płatności przelewem bankowym lub kartą.
3. Aktualny Koszt dostarczenia Towaru podany jest na stronie internetowej Sklepu. 
4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki wynikające z przyczyn przez siebie niezawinionych, chyba że odpowiedzialność taka wynika z przepisów prawa.

VI. Wymiana i Zwrot Zakupionego Towaru
1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czarwca 2014 r.) ("Ustawa"), Klientowi, który jest konsumentemprzysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.

2. Towar uszkodzony, ubrudzony, noszący ślady użytkowania nie zosatnie przyjety jako zwrot.

3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem
3. Powyższe wymagania co do zwrotu nie naruszają ani nie ograniczają praw Klienta do złożenia reklamacji zgodnie z przepisami prawa. Powyższe wymagania w odniesieniu do konsumentów należy interpretować każdorazowo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, na zasadzie wskazanej w pkt. VI.1., zarówno Sprzedawca jak i Klient będący konsumentem są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy.
5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru
6. Klient za zgodą Sprzedawcy może w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru wymienić Towar na inny. 
7. W przypadku wymiany Towaru, uiszczona zapłata za Towar w wysokości Ceny zostanie zaliczona na poczet Ceny nowo zamówionego Towaru, ewentualna różnica w Cenie zostanie odpowiednio uiszczona przez Klienta lub zwrócona przez Sprzedawcę na konto Klienta

 

 

VII. Reklamacja towaru

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014) wobec Klientów będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową. W przypadku Klientów nie będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
2. Klient zgłaszając reklamację zobowiązany jest przesłać Towar wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem reklamacji oraz dowodem zakupu na adres:
LATTORE . – REKLAMACJE
ul. WOLNOŚCI 9
05-220 ZIELONKA
3. Klient powinien podać w formularzu reklamacji dane kontaktowe umożliwiające skontaktowanie się z Klientem, m.in. numer telefonu lub adres email.                    

4. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie nie dłuższym niż 14 dni

5. W przypadku rękojmi, konsument na dochodzenie swoich roszczeń ma dwa lata, licząc od dnia zakupu towaru. Po upływie wspomnianego czasu sprzedawca ma prawo odrzucić reklamację.

 

VIII. Odpowiedzialność Sprzedawcy

1. Za skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Klienta, w szczególności nieprawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego lub formularza zamówienia Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, wobec Klientów nie będących konsumentami, odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do strat i nie obejmuje utraconych korzyści, oraz nie może przekroczyć wysokości Ceny

IX. Ochrona danych osobowych

1. Klient dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) wyłącznie w celu realizacji Zamówień.
2. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze
reklamowym i handlowym za pośrednictwem formularza Rejestracji i oznaczenia w nim odpowiedniej opcji. Informacje te przekazywane mogą być klientowi min. za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.
3. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.                                         

4. Klient dokonujący zakupu w Sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do Firma Konfekcyjna Loretta Renata Gajowy oraz na przetwarzanie przez sklep internetowy www.lattore.pl oraz Firma Konfekcyjna Loratta Renata Gajowy danych osobowych Klienta w celu przesyłania wiadomości drogą elektroniczną (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochrnie danych osobowych z dnia 29.08.1997)

X. Postanowienia końcowe

1. Zmiany Regulaminu mogą być wprowadzane w dowolnym momencie.
2. Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie wraz z ogłoszeniem go na stronie internetowej Sklepu.

 

 


 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl